Sivua päivitetään…


Suoritamme varmennus- ja määräaikaistarkastuksia myös kohteisiin, joissa on räjähdysvaarallisia tiloja.


Tiesithän!

Räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtäviin sähköasennus ja -suunnittelutöihin, sekä laitevalintojen tekemiseen on omat ammattitaito vaatimuksensa, jotka perustuvat Tukes luettelossa S10-2019 vahvistettuun SFS-EN 60079-14 (2015) + AC (2016) standardiin. Myös räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleville tulee antaa riittävä ja asianmukainen koulutus ja opastus räjähdyssuojausta koskien (VNA 576/2003 Liite 2 kohta 1.1).

Räjähdysvaarallisiin tiloihin tehtävät sähköasennukset, laitevalinnat ja suunnittelut perustuu räjähdyssuojausasiakirjoihin ja tilan tilaluokitukseen.

Tukesin verkkosivuilta löytyy kattavasti perustietoa räjähdysvaarallisista tiloista ja niissä tai niihin tehtävistä sähköasennustöistä.

 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10§ edellyttää työnantajalta työn vaarojen selvitystä ja arviointia. Työn vaarojen selvitykseen ja -arviointiin sisältyy mahdollisen räjähdysvaaran arviointi ja räjähdysvaaran osalta räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttavien vaarojen torjumista koskevan valtioneuvoston asetuksen 578/2003 mukaiset toimet. Asetusta sovelletaan työturvallisuuslain 738/2002 tarkoittamissa töissä, joissa saattaa esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamia vaaroja.

Räjähdysvaarallisten tilojen luokitteluun löytyy omat standardit esimerkkitapauksineen. (esim. SFS-käsikirja 59 ja SFS-käsikirja 604-1)


Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirja tulee laatia jokaiselle laitteistolle tai laitteiston osalle, jonka toiminnasta ja käytöstä voi aiheutua räjähdyskelpoinen ilmaseos. Teknisin ja organisaattorisin keinoin tätä räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syntyä pyritään välttämään RSA:n määrittelemin toimenpitein.

Räjähdyssuojausasiakirjasta tulisi selvitä vähintään seuraavat tiedot:

  • luettelo laitteista, jotka voivat toimia syttymislähteinä
  • selvitys siitä, missä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voi esiintyä sekä mitä laitteita ko. tiloissa on
  • tilaluokittelu räjähdysvaarallisten tilojen osalta
  • toteutetut räjähdyssuojaustoimenpiteet
  • tilaluokituspiirustukset.
  • Ennen VNA 576/2003 voimaantuloa käyttöönotettujen laitteiden osalta riskienarviointi

 

Asiakirjojen laadinnassa ja tilojen tilaluokituksessa kannattaa hyödyntää näihin perehtyneitä asiantuntijoita.


Varmennus- ja määräaikaistarkastukset räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Sähköturvallisuuslain mukaan räjähdysvaaralliset tilat on aina sisällytettävä sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin (STL 1135/2016 46§ ja 50§).

Tarkastukseen sisällytetään tilan sähköasennusten tarkastusten lisäksi räjähdyssuojausasiakirjan tarkastus sekä asiakirjan sisällön ja paikkaansa pitävyyden arviointi. Myös laitteiston asianmukaiseen kunnossapitoon ja kunnossapidon dokumentointiin kiinnitetään huomiota.


Tukes: Räjähdysvaralliset tilat

Tukes: Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet

Tukes: Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset

Tukes opas vaarallisten kemikaalien käsittelys ja varastointi