Varmennus- ja määräaikaistarkastukset ovat tietynkokoisiin sähkölaitteistoihin sähköturvallisuuslaissa (STL 1135/2016) edellytettyjä lakisääteisiä tarkastuksia. Varmennustarkastukset suoritetaan sähköurakoitsijan suorittaman käyttöönottotarkastuksen lisäksi silloin, kun vaatimukset sitä edellyttävät. Varmennus- ja määräaikaistarkastuksia suorittavat valtuutetut tarkastajat ja tarkastuslaitokset. Tarkastuksen tekijät ovat  riippumattomia kolmansia osapuolia tarkastamiensa sähkölaitteistoien haltijaan, rakentajaan ja suunnittelijaan. Tarkastajat toimivat lakisääteisiä tarkastuksia tehdessään virkavastuulla.


Varmennustarkastukset

Varmennustarkastus vaaditaan paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille sekä muille pääsulakkeiltaan yli 35 A:n sähkölaitteistoille.

Varmennustarkastuksissa tarkastetaan riittävässä laajuudessa pistokokein, että rakennettu sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. Tarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat räjähdysvaaralliset tilat, lääkintätilat ja palovaaralliset tilat. (STL 1135/2016 46§)

Uudisasennusten lisäksi varmennustarkastus edellytetään sähköasennusten merkittäville muutos- ja laajennustöille.
Työt katsotaan merkittäviksi, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35A laitteistossa, jolle ei edellytetä käytön johtajaa
  • muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 250A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja

Vaikka suojaavan ylivirtasuojan suuruus muutosalueella olisi edellä mainittuja pienempi, tulee varmennustarkastus suorittaa

  • mikäli muutettu tai laajennettu sähköasennus sijaitsee luokkien 0, 1, 20 tai 21 mukaisessa räjähdysvaarallisessa tilassa,
  • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee räjähteiden valmistustilassa tai
  • muutettu tai laajennettu asennus sijaitsee sairaalan tai lääkäriaseman leikkaussalissa (VNA 1434/2016 6§)

Varmennustarkastuksen teettämisestä vastaa ensisijaisesti sähkölaitteiston rakentaja (sähköurakoitsijan vastuulla, että tarkastus tilataan). Mikäli sähkölaitteiston rakentaja laiminlyö velvoitteensa tai on estynyt tilaamaan varmennustarkastuksen tulee laitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta (STL 1135/2016 45§)

 


Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastus on tiettyihin laitteistoihin laissa säädetyin väliajoin tehtävä pistokokeenomainen koko sähkölaitteistoon kohdistuva lakisääteinen tarkastus. Tarkastuksen voi suorittaa valtuutettu tarkastaja tai -tarkastuslaitos. Sähkölaitteiston haltija vastaa määräaikaistarkastuksen suorittamisesta.

Lakisääteinen määräaikaistarkastus tulee suorittaa  luokan 1b, 2c ja 2d sähkölaitteistoille 10 vuoden välein sekä luokan 3c laitteistoille 5 vuoden välein. (HUOM! tarkastusvälit muuttuneet STL1135/2016 voimaantullessa). 

Sähkölaitteistoluokka 1b: 

  • muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3;

Sähkölaitteistoluokka 2c:

  • sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja;

Sähkölaitteistoluokka 2d:

  • sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1 600 kilovolttiampeeria

Sähkölaitteistoluokka 3c:

 


Lisätietoja tarkastuksista mm:

SÄTY ry n sivuilla, 

Tukes sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset

Tukes on laatinut sivuilleen kattavan tietopaketin sähkölaitteiston haltijan yleisistä velvoitteista ja sähkölaitteistoien lakisääteisistä tarkastuksista.

Tukes, lakisääteiset määräaikaistarkastukset

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä


 

Räjähdysvaaralliset tilat

Hyödyllisiä linkkejä